0

ГРАНИЧНІ СУМИ РОЗРАХУНКІВ ГОТІВКОЮ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

     Для фізичних осіб не передбачена відповідальність за перевищення лімітів розрахунків готівкою.

     Відповідно до ст. 1087 Цивільного кодексу України, розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Якщо інше не встановлено законом, то розрахунки між зазначеними особами можуть здійснюватись і готівкою.
Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб – підприємців встановлюються Національним банком України.
Згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України від 15.12.2004 року № 637, готівкові розрахунки – це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, послуг) та іншого майна.
Під готівкою (готівкові кошти) розуміється грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні монети, які є дійсними платіжними засобами.
При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки із застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків (чеків), розрахунки за інкасо, а також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту (стаття 1088 Цивільного кодексу).
Пунктом 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року № 22, визначено, що безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з розрахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Зазначені розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
З урахуванням цього, Постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» встановлено такі обмеження щодо готівкових розрахунків протягом дня:
– для підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 000 гривень;
– для фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 гривень;
– для фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 000 гривень.
Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
Таким чином, обмеження готівкових розрахунків поширюються як на ситуації внесення готівки громадянами до каси підприємств (підприємців), так і на випадки виплати підприємствами (підприємцями) готівкових коштів громадянам.
Звертаємо увагу, обмеження не поширюється на:
1) розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;
2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
3) використання коштів, виданих на відрядження.
Розміри штрафних санкцій за порушення касової дисципліни встановлено Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 року № 436/95.
Поряд із цим, Указом № 436/95 не передбачено відповідальність за правопорушення в частині перевищення встановлених лімітів розрахунків готівкою.
Слід зазначити, у разі здійснення суб’єктами господарювання розрахунків готівкою понад встановлену граничну суму, такі платники притягуються до відповідальності згідно Кодексу про адміністративні правопорушення.
Так, відповідно до статті 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення зазначені порушення тягнуть за собою накладання штрафу на фізичну особу – підприємця від 100 до 200 нмдг (1700 – 3400 грн.). Якщо ж особа протягом року вже притягалася до адміністративної відповідальності за таке ж порушення, розмір штрафу значно зростає – від 500 до 1000 нмдг (8500 – 17000 грн.).

 

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Досягнуто ліміту часу. Будь ласка, введіть CAPTCHA ще раз.